Lee, Zii Jia
Naraoka, Kodai
16 Jun 06:00
+61
Lee, Zii Jia 1.83
Naraoka, Kodai 1.909
Lee, Zii Jia (-0.5) 1.85
Naraoka, Kodai (+0.5) 1.87
Under 81.5 1.86
Over 81.5 1.86
J.He / X.Ren
M.Ahsan / H.Setiawan
16 Jun 06:40
+51
J.He/X.Ren 1.31
M.Ahsan/H.Setiawan 3.26
J.He/X.Ren (-7.5) 1.95
M.Ahsan/H.Setiawan (+7.5) 1.78
Under 79.5 1.83
Over 79.5 1.89