Outright

All Events Back
EW: 1/3 1,2
E/W Terms
Super Tournament. Shenzhen, China PR. 2018. Winner.  04 Nov 06:00
Name Yes No Name Yes No
Ding, Liren 2.75 1.41 Yu, Yangyi 6.75 1.079
Giri, Anish 4.00 1.22 Wojtaszek, Radoslaw 10.50 1.02
Vachier-Lagrave, Maxime 4.00 1.22 Vitiugov, Nikita 12.00 1.008
EW: 1/4 1,2
E/W Terms
Super Tournament. Kolkata, India. Rapid. 2018. Winner.  09 Nov 08:30
Name Yes No Name Yes No
Nakamura, Hikaru 3.75 1.24 Anand, Viswanathan 8.50 1.044
So, Wesley 4.25 1.191 Harikrishna, Pentala 13.00 1.002
Aronian, Levon 5.50 1.119 Vidit Santosh, Gujrathi 13.00 1.002
Mamedyarov, Shakhriyar 6.50 1.085 Ganguly, Surya Shekhar 71.00
Karjakin, Sergey 7.00 1.072 Nihal, Sarin 240.00
EW: 1/4 1,2
E/W Terms
Super Tournament. Kolkata, India. Blitz. 2018. Winner.  13 Nov 08:30
Name Yes No Name Yes No
Nakamura, Hikaru 2.75 1.41 So, Wesley 12.75 1.003
Karjakin, Sergey 4.50 1.172 Harikrishna, Pentala 13.00 1.002
Aronian, Levon 5.00 1.143 Vidit Santosh, Gujrathi 13.00 1.002
Mamedyarov, Shakhriyar 7.50 1.062 Ganguly, Surya Shekhar 71.00
Anand, Viswanathan 10.00 1.025 Praggnanandhaa, Rameshbabu 501.00