Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+35
1.188 4.20
09:30
+35
2.90 1.36
09:30
+35
2.11 1.65
11:00
+35
1.41 2.69
11:00
+35
1.44 2.59
11:00
+35
3.56 1.25
12:30
+35
1.78 1.93
12:30
+35
2.39 1.51
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+33
1.082 6.40
09:30
+35
2.50 1.47
11:00
+34
5.10 1.131
11:00
+35
1.164 4.55
11:00
+35
2.20 1.60
12:30
+35
1.19 4.20
12:30
+26
12.00 1.003
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2