Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23:00
+16
2.95 1.40
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+7
1.52 2.53
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.55 2.45
19:00
+7
3.20 1.35
19:00
+7
2.09 1.74
20:30
+7
1.66 2.22
20:30
+7
2.45 1.55
20:30
+7
2.24 1.65
20:30
+7
1.222 4.25
20:30
+7
1.38 3.04
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
1.
20:30
+7
1.135 5.80
20:30
+7
4.05 1.24
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10 Dic. 00:00
+7
1.52 2.53
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+7
1.62 2.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+3
3.85 1.26
20:00
+3
1.71 2.14