Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:15
+40
2.05 1.77
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+16
1.52 2.53
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
06 Dic. 02:00
+7
1.018 14.25
06 Dic. 02:00
+7
15.25 1.013
06 Dic. 02:00
+7
3.00 1.39
06 Dic. 02:00
+7
1.159 5.25
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:30
+7
2.22 1.66
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:00
+7
1.192 4.70
13:00
+7
1.50 2.59