Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+64
1.132 5.90
21:00
+65
1.62 2.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.38 3.04
13 May. 16:00
+7
1.06 9.10
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
4.30 1.22
19:00
+7
3.64 1.285
13 May. 03:00
+7
2.20 1.67
13 May. 03:00
+7
1.017 14.25
13 May. 03:00
+7
2.43 1.56
13 May. 03:00
+7
1.92 1.88
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:50
+16
2.50 1.533
13 May. 13:20
+16
2.40 1.57
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+7
6.70 1.106
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+7
1.21 4.40
21:00
+7
6.90 1.101
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13 May. 13:00
+7
1.53 2.50
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13 May. 09:00
+7
1.98 1.83
13 May. 09:00
+7
1.48 2.65
13 May. 15:00
+7
1.49 2.62
13 May. 15:00
+7
1.63 2.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:10
+3
1.76 2.06
20:10
+3
2.09 1.74
20:10
+3
1.65 2.24
21:00
+3
2.56 1.51