Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+7
13.00 1.025
12:00
+7
1.036 11.50
12:00
+7
7.30 1.092
12:00
+7
1.36 3.15
19:00
+7
1.89 1.909
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+3
2.22 1.66
20:00
+3
1.727 2.11
21:00
+3
1.61 2.32
22:00
+3
4.30 1.22
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:00
+7
3.52 1.30
18:00
+7
1.016 14.50
21:00
+7
2.22 1.66
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:10
+3
2.48 1.54
19:10
+3
3.95 1.25
20:10
+3
3.45 1.31
21:00
+3
1.55 2.45
21:00
+3
2.53 1.52