Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:30
+65
1.55 2.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
1.
18:00
+16
1.64 2.26
18:00
+16
1.666 2.21
21:15
+15
1.097 7.10
21:15
+16
1.191 4.70
21:15
+16
1.58 2.38
23 Sep. 00:30
+15
6.00 1.129
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+7
2.14 1.71
20:00
+7
1.22 4.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.363 3.125
19:00
+7
1.62 2.30
19:00
+7
1.66 2.22
19:00
+7
2.09 1.74
19:00
+7
1.52 2.53
23 Sep. 02:00
+7
1.156 5.35
23 Sep. 02:00
+7
1.55 2.45
23 Sep. 02:00
+7
1.061 9.00
23 Sep. 02:00
+7
1.092 7.30
23 Sep. 02:00
+7
1.116 6.35
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23 Sep. 10:00
+7
16.25 1.008
23 Sep. 13:00
+7
1.132 5.90
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23 Sep. 12:00
+16
2.30 1.62
23 Sep. 15:00
+16
1.83 1.98
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+7
2.59 1.50
22:00
+7
2.50 1.53
23:00
2.
+7
10.25 1.048
23 Sep. 00:00
+7
1.86 1.94
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
10.00 1.049
19:00
+3
1.45 2.75
19:00
+3
2.09 1.74
20:00
+3
2.45 1.55
20:00
+3
1.27 3.76
20:00
+3
2.95 1.40