Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:30
+65
1.25 3.95
16:00
+65
1.21 4.40
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:30
+16
1.57 2.40
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:00
+3
1.81 2.00
16:15
+3
4.45 1.21
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+16
2.14 1.71
17:00
+16
1.222 4.25