Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:30
+3
1.128 6.00
16:45
+3
6.25 1.119
18:00
+3
2.20 1.67
19:15
+3
1.66 2.22
20:30
+3
2.95 1.40
21:45
+3
1.41 2.91
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23:00
+7
2.65 1.48
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+7
1.65 2.24
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+7
1.28 3.68
16:00
+7
1.44 2.79