Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+64
1.136 5.80
21:00
+65
1.615 2.31
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+16
1.148 5.50
15:00
+16
1.26 3.85
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+7
1.072 8.30
16:00
+7
1.09 7.40
19:00
+7
1.40 2.95
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+7
2.08 1.75
12:00
+7
1.045 10.50
12:00
+7
5.60 1.144
12:00
+7
1.031 12.00
19:00
+7
4.30 1.22
19:00
+7
3.52 1.30
13 May. 03:00
+7
2.20 1.67
13 May. 03:00
+7
1.022 13.50
13 May. 03:00
+7
2.43 1.56
13 May. 03:00
+7
1.79 2.02
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:20
+16
1.29 3.60
16:50
+16
2.22 1.66
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+7
7.20 1.095
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+7
1.24 4.05
21:00
+7
6.30 1.118
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+7
2.72 1.46
14:00
+7
3.00 1.39
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:00
+7
1.58 2.38
15:00
+7
2.43 1.56
13 May. 09:00
+7
2.00 1.81
13 May. 09:00
+7
1.46 2.72
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:10
+3
1.78 2.04
20:10
+3
2.08 1.75
20:10
+3
1.65 2.24
21:00
+3
2.56 1.51