Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:30
2.
+65
1.35 3.20
15:30
+65
1.25 3.95
18:30
+65
1.31 3.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:30
+3
1.79 2.02
19:30
+3
1.77 2.05
20:30
+3
2.75 1.45
21:30
+3
2.75 1.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+7
1.28 3.68
16:00
+7
1.30 3.52
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:30
+7
1.05 9.90
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+7
1.03 12.25
12:00
+7
5.75 1.138
12:00
+7
10.75 1.043
12:00
+7
5.20 1.163
19:00
+7
2.45 1.55
19:00
+7
1.90 1.90
19:00
+7
1.53 2.50
19:00
+7
1.82 1.99
14 Abr. 02:00
+7
3.32 1.33
14 Abr. 02:00
+7
1.094 7.20
14 Abr. 02:00
+7
6.20 1.122
14 Abr. 02:00
+7
1.131 5.90
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
21:30
+3
2.05 1.77
22:45
+3
1.106 6.70
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.32 3.38
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:10
+7
1.55 2.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:00
+7
1.41 2.91
18:00
+7
1.65 2.24
21:00
+7
7.40 1.089
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:00
2.
+7
1.35 3.20
09:00
+7
1.51 2.56
15:00
+7
1.195 4.65
15:00
+7
1.41 2.91