Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+65
3.95 1.25
21:00
+39
1.143 5.60
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17 May. 12:00
+16
1.76 2.06
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+7
2.50 1.53
23:00
+7
1.36 3.15
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
20:00
+7
1.63 2.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.51 2.56
17 May. 16:00
+7
2.56 1.51
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+1
12.00 1.031
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17 May. 09:00
+7
1.189 4.75
17 May. 09:00
+7
1.615 2.31
17 May. 12:00
+7
1.81 2.00
17 May. 12:00
+7
1.95 1.85
17 May. 15:00
+7
1.42 2.875
17 May. 15:00
+7
1.71 2.14
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23:30
+7
1.67 2.20