Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
+44
1.61 2.32
17:00
+44
4.05 1.24
20:00
+6
1.533 2.50
20:00
2.
+6
2.12 1.72
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
23:00
+6
1.18 4.85