Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+1
1.28 3.68
20:00
+1
2.875 1.42
21:00
+1
1.33 3.32
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+7
1.97 1.84
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+17
1.60 2.34
13:00
+42
1.55 2.45
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:00
+1
1.94 1.86
19:00
+1
1.70 2.15
21:00
+1
1.44 2.79
22:00
+1
1.20 4.55