Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+13
1.61 2.23
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
06:00
+13
1.727 2.04
08:00
+13
1.66 2.14
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:45
+2
1.54 2.375
13:15
+2
1.83 1.909
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
06:15
+2
2.13 1.65
08:00
+2
2.13 1.65
10:00
+2
1.77 1.96