Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+6
1.073 8.30
1.
14:00
+6
1.183 4.80
15:00
2.
+6
1.55 2.45
16:00
+6
1.30 3.52
1.
17:00
+6
1.137 5.75
18:00
+6
3.95 1.25
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
+7
1.188 4.75