Nombre del evento 2
Gana 2
1
Gana 1
10:45
+39
2.47 1.57
11:00
+39
1.95 1.89
11:00
+39
1.96 1.88
Nombre del evento 2
Gana 2
1
Gana 1