Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+69
1.70 2.21
13:30
+69
4.40 1.23
19:00
+69
1.44 2.875
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+12
1.54 2.48
12:00
+12
1.85 1.95
13:30
+12
1.169 5.05