Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+139
2.04 1.85
14:30
+137
1.066 10.75
17:00
+89
2.97 1.44
18:30
+89
1.444 2.95
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2