Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+69
1.60 2.40
11:00
+69
2.17 1.72
12:30
+69
4.65 1.21
18:00
+69
2.49 1.56
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
08:00
+69
4.50 1.22
09:30
+69
3.26 1.36
11:00
+69
2.60 1.52
12:30
+69
1.99 1.86
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2