Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+57
2.14 1.71
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:55
+57
1.56 2.43
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+57
1.40 2.95
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:30
+57
2.24 1.65
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
4.45 1.193
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+12
3.70 1.26
11:00
+12
2.86 1.40
11:00
+11
1.039 9.80
11:00
+12
1.29 3.46
11:00
+12
1.25 3.78
11:00
3.20 1.33
11:00
+12
1.181 4.60
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+12
1.24 3.88