Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
+12
2.69 1.444
12:00
+12
1.61 2.26
12:00
+12
1.42 2.78
13:30
+12
1.88 1.88
15:00
+12
1.55 2.39
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+49
1.83 1.98