Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
13:00
+12
1.75 2.03
14:30
+12
1.49 2.54
16:00
+12
2.41 1.54
16:00
+12
3.54 1.28
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:30
+12
1.57 2.34
11:30
+12
2.78 1.42
11:30
+12
1.88 1.88