Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
15:30
2.73 1.41
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
12.50 1.004
12:00
1.091 6.30
12:00
1.004 12.50
13:30
1.082 6.60
16:30
1.038 8.90