Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:00
+69
1.169 4.45
10:00
+69
2.03 1.70
11:30
+69
1.55 2.30
11:30
+48
5.85 1.119
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+49
1.183 4.60
11:00
+49
1.95 1.82
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:00
+49
1.49 2.44
09:00
+49
3.65 1.24
09:00
+49
3.04 1.33
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:00
+69
4.40 1.173
10:30
+69
3.15 1.31
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+49
3.14 1.34
12:30
+69
3.56 1.25
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+49
1.15 4.75
12:30
+69
1.49 2.44
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+69
2.88 1.363
09:30
+69
1.51 2.39
11:00
+64
1.039 8.50
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
+69
2.01 1.72
11:00
+69
1.63 2.14
11:00
+69
2.02 1.71
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
08:00
+49
1.60 2.28
08:00
+48
5.85 1.12
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
08:00
+69
3.56 1.25
08:00
+69
1.33 3.04
09:30
+69
2.11 1.65
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2