Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
16:00
1.96 1.77
16:00
1.533 2.36
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:00
1.49 2.47
09:00
1.035 9.10
10:30
1.031 9.40
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
11:00
+49
1.60 2.34