Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:30
1.025 10.00
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
12:00
1.89 1.83
13:30
1.37 2.89
13:30
1.177 4.45
13:30
1.145 4.95
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:00
3.14 1.32
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
10:30
1.24 3.72
12:00
1.222 3.88