Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:30
10.75 1.017
11:00
1.52 2.39
11:00
1.75 1.99
12:30
1.173 4.50
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:30
1.51 2.42