Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
+12
1.61 2.26
19:00
+12
4.60 1.18
19:05
+12
1.23 3.98
20:00
+12
1.27 3.62
20:00
2.49 1.51
20:30
+12
1.23 3.98
21:30
+12
1.77 2.01
22:00
+12
1.28 3.54
22:00
+12
2.28 1.60
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
29 Jul. 09:30
3.04 1.36
29 Jul. 09:30
6.65 1.094
29 Jul. 09:30
2.44 1.53
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
19:00
2.99 1.37