Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
17:30
+73
1.21 4.40
19:00
+73
1.21 4.40
20:15
+72
1.075 8.10
20:30
+73
1.157 5.30
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
18:30
+2
1.43 2.58
22:30
1.74 1.95