Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:45
+2
1.87 1.87
11:15
+2
1.57 2.31
13:15
+2
1.80 1.95
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
09:00
+2
2.18 1.62
11:00
+2
2.02 1.727